PC s Ewan Hughes mark senior-Response officers car 2